دوره های آموزشی

دوره برگزار کننده استاد مدت زمان برگزاری تاریخ شهریه حضوری / غیر حضوری
کنترل عفونت های بیمارستانی شعبه مرکزی تعاونی خانم دکتر سالمی 5 ساعت تئوری 1400/03/22 تا 1400/03/29 1,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
دستیار کنار دندانپزشک شعبه مرکزی تعاونی خانم خلیلی 255 ساعت تئوری 1400/01/14 تا 1400/03/31 15,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
مراقبت از سالمند شعبه مرکزی تعاونی خانم دکتر سالمی 5 ساعت تئوری 1400/01/14 تا 1400/03/31 1,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
CSR (اتاق استریلیزاسیون) شعبه مرکزی تعاونی 8 ساعت ساعت تئوری 1400/02/18 تا 1400/02/30 3,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
نسخه خوانی شعبه مرکزی تعاونی 100 ساعت تئوری 1400/02/23 تا 1400/05/31 15,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
دوره تخصصی کمک های اولیه شعبه مرکزی تعاونی 25 ساعت تئوری 1400/02/23 تا 1400/03/31 5,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

حضوریغیر حضوری
آشنایی با طب سنتی شعبه مرکزی تعاونی 10 ساعت تئوری 1400/03/04 تا 1400/04/25 8,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

حضوری