دوره های آموزشی

دوره برگزار کننده استاد مدت زمان برگزاری تاریخ شهریه حضوری / غیر حضوری
مدیریت زخم و استومی شعبه مرکزی تعاونی مهدی اکبرزاده 48 ساعت تئوری 1399/11/23 تا 1399/12/01 25,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

حضوری
آموزش به بیمار شعبه مرکزی تعاونی خانم دکتر سالمی 5 ساعت تئوری 1400/02/04 تا 1400/02/11 1,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
گزارش نویسی شعبه مرکزی تعاونی خانم دکتر سالمی 5 ساعت تئوری 1400/03/01 تا 1400/03/08 1,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
اخلاق در پرستاری شعبه مرکزی تعاونی خانم دکتر سالمی 5 ساعت تئوری 1400/02/11 تا 1400/02/18 1,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
ایمنی بیمار شعبه مرکزی تعاونی خانم دکتر سالمی 5 ساعت تئوری 1400/02/18 تا 1400/02/25 1,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
سالمندی و مراقبت از سالمندان شعبه مرکزی تعاونی 194 ساعت تئوری 1400/01/14 تا 1400/03/31 15,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
ICU GENERAL شعبه مرکزی تعاونی 32 ساعت تئوری 1399/11/30 تا 1399/12/22 5,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
قانون در پرستاری شعبه مرکزی تعاونی خانم دکتر سالمی 6 ساعت تئوری 1400/02/19 تا 1401/02/30 2,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
قانون در بهیاران شعبه مرکزی تعاونی 6 ساعت تئوری 1400/03/04 تا 1400/04/25 2,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
ایمنی در بهیاران شعبه مرکزی تعاونی 6 ساعت تئوری 1400/03/04 تا 1400/04/25 2,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
اخلاق در بهیاران شعبه مرکزی تعاونی 8 ساعت تئوری 1400/03/18 تا 1400/03/31 2,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
سالمندی در بهیاران شعبه مرکزی تعاونی 8 ساعت تئوری 1400/03/18 تا 1400/03/31 2,500,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری
دوره تخصصی پرستاری RN شعبه مرکزی تعاونی 4 ساعت تئوری 1400/04/23 تا 1401/04/30 4,000,000ریال

ثبت نام مشاهده جزئیات

غیر حضوری